سهامداران

اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل سمت
آقای حسن همتی براتی رئیس هیات مدیره
خانم انسیه طهرانچی نائب رئیس هیات مدیره
آقای امین همتی براتی مدیر عامل و عضو هیات مدیره
گسترش سرمایه و تجارت سایارابین عضو هیات مدیره
آقای مهدی بهارخواه عضو هیات مدیره

 

اعضای کمیته حسابرسی سمت
آقای مهدی بهارخواه رئیس کمیته
آقای مصطفی شاه صاحبی عضو کمیته
خانم فاطمه رهبر عضو کمیته
خانم الهه شهبازی مدیر واحد حسابرسی داخلی
خانم الناز اردلان بالاترین مقام مالی

لطفا اینجا کلیک کنید