آکاژو طوسی تیره

آکاژو طوسی روشن

آکاژو قهوه ای

افرا

راش مشکی

راش کرم