شرکت تولیدی کاشی تکسرام به عنوان واحد نمونه استاندارد در سطح استان اصفهان در سال ۹۳ برگزیده شد