شرکت تولیدی کاشی تکسرام در سال ۱۳۹۲ موفق به دریافت لوح کارآفرین برتر شد