شرکت تولیدی کاشی تکسرام در سال ۱۳۹۴ موفق به دریافت لوح برند پایدار شد